Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2015

Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
5457 89cd

March 18 2015


March 17 2015

Nikogo nigdy jak Jego.
— Kocham kocham kocham!
Reposted fromnowelovestory nowelovestory viaamericano americano
0356 da42
Reposted fromerial erial viaarrependimento arrependimento
4435 4e1a
Wrocław
9542 5be7
Reposted frompeluda peluda viaskit skit
6745 0678 500
Reposted fromtwice twice viaCarrere Carrere
1655 ce7f 500

March 16 2015

0796 d8e7
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely viaaneth aneth

March 11 2015

Reposted frombluuu bluuu viaaneth aneth
Czasami spotykasz kogoś,kto jest już taki jaki być powinien.

February 26 2015

1842 bee5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl